Copyright & Disclaimer

Copyright

© René G.A. Ros
Alle rechten voorbehouden.

De website Forten Info is een publicatie waarop de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing zijn. Als via hyperlinks of anderszins wordt verwezen naar pagina's van de website moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. Niets uit de website Forten Info mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover natuurlijke personen of rechtspersonen toestemming hebben verleend om publicaties of informatie op te nemen en te publiceren, deden ze dit onder de volgende voorwaarden:

  1. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen de publicatie on-line opvragen en deze op alle mogelijke aspecten doorzoeken en inventariseren ten behoeve van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek.
  2. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de publicatie voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager.
  3. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de publicatie voor eigen onderzoek of studie.
  4. Het is slechts toegestaan de publicatie te hergebruiken, (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt), voor zover
  5. Het is de uitgever toegestaan de publicatie, inclusief door derden aangeleverde informatie, op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven.
  6. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het de uitgever niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de publicatie mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar te maken.
  7. Desgewenst kan de uitgever partijen die interesse hebben in hergebruik van in Forten Info opgenomen publicaties in contact brengen met de rechthebbenden.

Citaten en afbeeldingen zijn met bronvermelding genoemd en waar mogelijk met toestemming van rechthebbende(n). De auteur heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie.

Disclaimer

Forten Info is een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van deze publicatie door elk persoon en voor welk doel dan ook.

De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden opname van bijdragen te wijzigen, te weigeren of te verwijderen.
Vermelding van verwijzingen betekent niet dat de samensteller het eens is met de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen. De beheerder/eigenaar van de website waarnaar verwezen wordt is geheel verantwoordelijk voor de website.
Opname van teksten zoals reisverhalen betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud van de tekst.